ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 13 του μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί δημοπρασία ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 184820).Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  αρ. 95  παρ. 2(α)  του Ν.4412/2016και του Ν 4782/21 με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερητιμή).