ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ

Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 13 του μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί δημοπρασία ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α184857). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  αρ. 95  παρ. 2(α)  του Ν.4412/2016 και του Ν 4782/21 με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).