ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ"

Ο ΔικαιούχοςΔήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 15του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)  θα διεξαχθεί δημοπρασία ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 184846). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  αρ. 95  παρ. 2(α)  του Ν.4412/2016 και του Ν 4782/21 με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).