ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)., θα διεξαχθεί η  δημοπρασία ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 184852) .Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  αρ. 95  παρ. 2(α)  του Ν.4412/2016 και του Ν 4782/21 με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).