ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», συνολικού
προϋπολογισμού 358.360,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές της αντίστοιχης μελέτης που έχει
συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Οι συστημικοί αριθμοί του διαγωνισμού είναι: 138208, 138209.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 13η Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 13:00.