ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 3m3 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 372.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τεχνικές
προδιαγραφές της αντίστοιχης μελέτης που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 140883.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 13η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.