ΑΡΜΟΔΙΟΤΗTΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συγκαλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή καθώς και η οικονομική επιτροπή. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης συνεργάζεται με τον δήμαρχο και τα άλλα όργανα του δήμου και τις υπηρεσίες αυτού. Για την εγγραφή ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και με ενημέρωση του Προέδρου, σχετική εισήγηση.

Φροντίζει η πρόσκληση να σταλεί, εκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους, υποχρεωτικά στο Δήμαρχο Επίσης, δύναται να καλεί δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες, προκειμένου να πληροφορήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που συζητούνται και άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις, αναφορές ή προτάσεις τους.

Φροντίζει ώστε 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να βρίσκονται στη διάθεση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων οι φάκελοι επί των θεμάτων που θα συζητηθούν για την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων.

Φροντίζει πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίασης να κατατεθούν γραπτές δηλώσεις από κάθε παράταξη, με τις οποίες να δηλώνονται οι ειδικοί αγορευτές αυτής για κάθε θέμα, καθώς και γραπτές δηλώσεις όσων δημοτικών συμβούλων επιθυμούν να εγγραφούν ως ομιλητές και να τοποθετηθούν ανά θέμα. Σε περίπτωση αδιευκρίνιστων σημείων ή ερωτημάτων σε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου να κατατίθεται στην υπηρεσία του Δήμου γραπτώς, έτσι ώστε πριν την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης να υπάρχουν οι ανάλογες διευκρινίσεις - απαντήσεις.

Σε περίπτωση αντιπροτάσεων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει να κατατίθεται γραπτώς την προηγούμενη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι ώστε να κοινοποιείται και στους υπόλοιπους συνδυασμούς για ανάλογη αξιολόγηση και στήριξη αυτών.

Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζει τις θέσεις των δημοτικών συμβούλων κατά δημοτικές παρατάξεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Έχει την επιμέλεια της καταχώρησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν δημοτικός σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών συνεχών μηνών.

Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με το δημοτικό συμβούλιο διατάξεων του ν. 3852/2010, του ΚΔΚ και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Η Δήμου-Ρίγλη Αριάδνη είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε επί 35 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών από το οποίο είναι σήμερα συνταξιούχος. Για μια δεκαετία ήταν προϊσταμένη της τότε ΔΥΟ Καρλοβάσου και μέχρι την συνταξιοδότηση της Διευθύντρια της ενιαίας ΔΥΟ Σάμου. Είχε εκλεγεί νομαρχιακή σύμβουλος και ταυτόχρονα υπήρξε Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου και αργότερα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας. Την περίοδο 2010-2011 είχε τις αρμοδιότητες της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Νοσοκομείου Σάμου. Είναι από 20 ετίας μέλος Φιλανθρωπικού Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Καρλοβάσου στο οποίο υπηρέτησε από την θέση της Προέδρου για μια δεκαετία.