ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 21 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 9:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί δημοπρασία  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΕΣΗΔΗΣ του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».

 

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου