Κατηγορία

Ενημέρωση

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία»

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε μια σειρά από δια δραστικά webinars τα οποία διοργανώνονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία».

Οι γνώσεις που θα λάβετε αφορούν στα δικαιώματα, στην πρόσβαση στην υγεία, στα στερεότυπα γύρω από τους Ρομά, στην πρόληψη & προαγωγή της υγείας, στη σεξουαλική & αναπαραγωγική υγεία και στην αντιμετώπιση & διαχείριση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 13 του μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί δημοπρασία ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΔικαιούχοςΔήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 14 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί δημοπρασία ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ

Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 13 του μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί δημοπρασία ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)., θα διεξαχθεί η  δημοπρασία ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Ενημέρωση

 

εικόνα

Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι αύριο, ημέρα Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές :

Από 08:00 π.μ. έως 09:30 π.μ.

- περιοχή του Καρλοβάσου από Φουρνιώτικο ρέμα έως περίπτερο Μαρμαρά – Σκιωταίικα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», συνολικού
προϋπολογισμού 358.360,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές της αντίστοιχης μελέτης που έχει
συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού