Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

                                                                   Διακηρύσσει

 Την διένεργεια φανερής, προφορικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής  χρήσης αιγιαλού –παραλίας έτους 2021 έναντι ανταλλάγματος με διάρκεια δύο ετών και καθορίζει τους όρους της ως εξής:

 Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος. Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

ΕΙΚΟΝΑ

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 60% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του  άρθρο 7 της ως άνω σχετικής ΚΥΑ. Στους παραπάνω προς παραχώρηση χώρους δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 8 της ως άνω σχετ. ΚΥΑ «όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα».

Ενδέχεται να ακυρωθεί η δημοπράτηση ενός ή και περισσοτέρων από τα παραπάνω τµήµατα επειδή έχουν αιτηθεί απευθείας παραχώρηση όµορες στον αιγιαλό και παραλία επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος ή το ∆ηµόσιο διατηρεί τη δυνατότητα µονοµερούς ανάκλησης της παραχώρησης, για οποιοδήποτε λόγο, ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερόµενα τµήµατα αιγιαλού και παραλίας και σε οποιοδήποτε στάδιο της δηµοπρασίας.

Για να γίνει δεκτή κάθε προσφορά, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 2% από την προηγούμενη.

 

 Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 24 Ιουνίου 2021 ηµέρα  Πέµπτη και ώρα έναρξης  10:00 πµ (λήξη 12:00πµ) στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Καρλοβάσου, η οποία δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του σημείου 2.

 

Για την συµµετοχή στην δηµοπρασία, απαιτείται,

1.Ως εγγύηση, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών  και ∆ανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ή βεβαίωση του  Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, ποσού ίσου µε το 1/10 του οριζοµένου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακυρηξης.

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη και σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος για την έγκαιρη  και  εντός  των ορίων της διακήρυξης καταβολής του µισθώµατος.

2. Προσκόµιση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας.

3.Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του συµµετέχοντα στη δηµοπρασία.

4. Αντίγραφο ποινικού µητρώου.

5. Έναρξη δραστηριότητας στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόµενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού), προκειµένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Εάν δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκοµίσουν έναρξη δραστηριότητας στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

Ο κάθε συµµετέχων θα πρέπει να προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων των αναφεροµένων στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020-15.05.2020 (ΦΕΚ 1864-15.05.2020 τεύχος Β’) καθώς και  των όρων της διακήρυξης.

 Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για δυο έτη, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022.

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις, κατατίθενται στην επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό µέχρι την 12:00 της εποµένης ηµέρας και µόνο από εκείνους που συµµετείχαν στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του.

  Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου στο τηλέφωνο 2273350815 Κιλουκιώτης Εμμανουήλ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται η αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.