ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5-6 m3 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 372.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές της αντίστοιχης μελέτης που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 132379. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 5η Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.

 

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου