Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας Παραχώρησης Δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού -Παραλίας έναντι ανταλλάγματος 2021-2022

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης,
έναντι ανταλλάγματος, με διάρκεια δύο ετών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00
π.μ (λήξη 12:00πμ) στο Δημοτικό κατάστημα Καρλοβάσου.

Οι χώροι καθώς και τα δικαιολογητικά για τους συμμετέχοντες αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του «Κέντρου Κοινότητας Δυτικής Σάμου».

Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδό 80-100 m2, να βρίσκεται κοντά στο κέντρο του Καρλοβάσου, να έχει πρόσβαση ΑΜΕΑ και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη που επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Παρασκευή

23.07.2021 και ώρα 14:00.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

                                                                   Διακηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5-6 m3 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 372.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές της αντίστοιχης μελέτης που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμος Δυτικής Σάμου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ»,  με προϋπολογισμό 837.051,21 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ),

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμος Δυτικής Σάμου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ»,  με προϋπολογισμό 1.500.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ),

Ανακοίνωση

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ανακοινώνει την  πρόσληψη  λόγω των εκτάκτων και επειγουσών  αναγκών που έχουν προκύψει λόγω πλημμύρας  :

2 ατόμων ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 29 Μαρτίου  2021 και Τρίτη  30  Μαρτίου  2021.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ανακοινώνει την  πλήρωση των εξής θέσεων προσωπικού για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου και τις ανάγκες της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω των εκτάκτων και επειγουσών  αναγκών  :

2 θέσεις Δ.Ε. Βρεφοκόμων

2 θέσεις ΥΕ Καθαριστριών (Παιδικός Καρλοβάσου)

1 θέση ΥΕ Βοηθό Μάγειρα

1 θέση ΔΕ Μάγειρα (Παιδικός Μαραθοκάμπου)

1 θέση ΥΕ ΕΡΓΆΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2021 και Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2021.

 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος

Ο Δήμαρχος  Δυτικής  Σάμου προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  ανατρεπόμενου φορτηγού  5,5 – 7 tn μικτού  φορτίου, προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ  με το Φ.Π.Α (24%).

 

 

Δείτε τα συνημμένα: